WARUNKI OGÓLNE – INFORMATOR POLONIJNY

1. WPROWADZENIE
1.1. Niniejsze Warunki ogólne dotyczą Informatora Polonijnego (Nr ewidencyjny 901210–5533) ( „IP”) oraz osoby fizycznej lub prawnej („Użytkownika”), który używa strony internetowej www.informatorpolonijny.se („Platformy”) i/lub kupuje Usługi świadczone przez IP (patrz klauzula 3).

1.2. Użytkownik i IP są określani razem jako „Strony”, a osobno jako „Strona”.

1.3. Użytkownik musi mieć ukończone co najmniej 18 lat i być uznany za pełnoletniego w Szwecji, aby móc być Stroną umowy na korzystanie z Platformy i dokonywanie zakupu Usług. Jeśli Użytkownik reprezentuje osobę prawną, Użytkownik, jako osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną, potwierdza posiadanie uprawnień do zawierania prawnie wiążących umów w imieniu reprezentowanej osoby prawnej.

1.4. Korzystając z Platformy i/lub kupując Usługi IP, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki ogólne i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku złamania prawa szwedzkiego, postanowień niniejszych Warunków ogólnych lub popełnienia przestępstwa za pośrednictwem Platformy, zostanie poinformowana policja a Użytkownik będzie miał na stałe wyłączoną/zablokowaną możliwość korzystania z Usług.

1.5. Niniejsze Warunki ogólne zostały zapisane w języku szwedzkim, a następnie przetłumaczone na język polski i angielski. W przypadku niezgodności terminologicznej itp., obowiązują zapisy szwedzkiej umowy.

2. DEFINICJE

Reklamy: Dotyczą reklam publikowanych w „Ogłoszeniach” i/lub „Zdarzeniach”, jak i Ogłoszeń reklamowych na Platformie.

Materiał reklamowy: Wszystkie materiały i informacje, które wysyła Użytkownik do IP w związku ze zgłoszeniem dotyczącym Usług IP.

Użytkownik: Wszystkie osoby fizyczne i prawne korzystające z Platformy lub kupujące Usługi IP.

Dane osobowe: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Ważne jest, aby dane, osobno lub w połączeniu z innymi danymi, mogły być powiązane z żywą osobą. Standardowe dane osobowe to numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres. Zdjęcia i nagrania audio osób, które są przetwarzane na komputerze mogą być danymi osobowymi, nawet jeśli nie wymieniono żadnych imion i nazwisk.

Przetwarzanie danych osobowych: Działanie lub grupa działań związana z Danymi osobowymi. Na przykład gromadzenie, rejestrowanie, przechowywanie, organizowanie, porządkowanie itp.

Platforma: Strona internetowa www.informatorpolonijny.se.

Zarejestrowany: Osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio może zostać zidentyfikowana na podstawie Danych osobowych.

3. USŁUGI
3.1. IP oferuje następujące Usługi za pośrednictwem Platformy:

Usługi reklamowe

– „Ogłoszenia” to witryna reklamowa służąca do kupowania, sprzedaży, wymiany, wynajmu lub wyszukiwania usług i produktów.

– „Wydarzenia” to witryna reklamowa służąca do publikowania postów na temat różnych wydarzeń i zdarzeń. Wybór ostatnio opublikowanych Postów archiwalnych jest również widoczny na stronie głównej Platformy.

Lista informacji

– „Organizacje i Firmy” to podstrona zawierająca informacje o firmach i organizacjach. Firmy i organizacje muszą zgłosić na listę informacyjną za pomocą formularza na Platformie, który jest weryfikowany przez IP przed każdą publikacją. IP ma prawo opublikować nazwę przedsiębiorstwa lub organizacji, numer ewidencyjny, logo i link do bieżącej strony internetowej.

Ogłoszenia reklamowe

– Na Platformie wyznaczono obszar, gdzie publikowane są ogłoszenia reklamowe. Zainteresowane strony są zobowiązane przesłać do IP zgłoszenie za pośrednictwem formularza na Platformie. Ceny, czas trwania umowy i instrukcje dotyczące reklam zostaną przedstawione/przekazane zainteresowanej stronie. Jeśli oferta zostanie przyjęta, zainteresowana strona jest zobowiązana przesłać wszystkie wymagane informacje/materiały do IP w ciągu 14 dni. Jeśli IP nie otrzyma wymaganych informacji/materiałów w powyższym terminie, IP ma prawo zatrzymać ewentualne płatności dokonane za usługę. IP ma prawo do swobodnego wyboru momentu w czasie, kiedy reklama będzie opublikowana na Platformie po otrzymaniu płatności za usługę. Płatności za ogłoszenia reklamowe są dokonywane na podstawie faktur, zgodnie z ustaleniami Stron. Jeśli płatność nie zostanie dokonana, IP może zdecydować o nieudostępnieniu reklamy lub usunięciu opublikowanej reklamy, a także o odrzuceniu kolejnych zgłoszeń od tej samej firmy/organizacji. W przypadku niewznowienia reklamy po zakończeniu umowy lub w przypadku braku zapłaty za wznowienie reklamy, IP może zdecydować o nieudostępnianiu reklamy/usunięciu reklamy, a także o odrzuceniu zgłoszenia od tej samej osoby zainteresowanej.

3.2. Powyższe Usługi uznaje się za wykonane, gdy dana reklama/informacja/ ogłoszenie reklamowe zostanie zatwierdzona i opublikowana na Platformie.

4. ADMINISTRATOR
4.1. IP jest administratorem Platformy i ma prawo swobodnego wyboru materiału publikowanego na Platformie. IP zatwierdza lub odrzuca przesłane posty reklamowe i ma prawo do swobodnego publikowania i usuwania postów reklamowych. IP zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklam, których IP nie uzna za właściwe, które promują bezpośrednich lub pośrednich konkurentów IP, które w inny sposób nie spełniają celu Platformy lub których IP z innych powodów nie zdecyduje się opublikować.

5. ZASADY DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA REKLAM

5.1. Użytkownik jest zobowiązany zawsze postępować zgodnie z pisemnymi instrukcjami IP dotyczącymi korzystania z Platformy. Użytkownik zapewnia, że Platforma będzie używana wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi i obowiązującym prawem.

5.2. W „Ogłoszeniach”, „Wydarzeniach” i „Ogłoszeniach reklamowych” dozwolone są tylko reklamy w języku szwedzkim, polskim lub angielskim.

5.3. Użytkownik jest zobowiązany przesyłać IP Materiał reklamowy za pośrednictwem formularza Platformy, na przykład tekst reklamy, zdjęcie, logo, linki itp. Użytkownik oświadcza, że przesłany Materiał reklamowy jest poprawny, i że Użytkownik ma prawo do wykorzystania Materiału reklamowego do publikacji za pośrednictwem Platformy. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za Materiał reklamowy i jest zobowiązany pokryć odszkodowanie z tytułu kosztów i roszczeń odszkodowawczych, które mogą być skierowane przeciwko IP w związku z opublikowanym Materiałem reklamowym.

5.4. Użytkownik posiada wszelkie niezbędne prawa do treści, które chce opublikować na Platformie, ponieważ sam Użytkownik stworzył treści (na przykład zdjęcie, film lub tekst reklamy) lub ponieważ wszystkie osoby, które uczestniczyły w tworzeniu materiału udzieliły Użytkownikowi pozwolenia na wykorzystanie tych treści w publikacji na Platformie zgodnie z Warunkami Ogólnymi. Użytkownik gwarantuje, że przesłany Materiał reklamowy nie zawiera żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, takich jak zdjęcie, logo lub inny materiał, którego Użytkownik nie ma prawa używać.

5.5. Jeśli Użytkownik zauważy, że opublikowane treści naruszają prawa osób trzecich lub podobne, powinien natychmiast skontaktować się z IP. IP usunie następnie te treści tak szybko, jak to możliwe.

5.6. Wszyscy Użytkownicy zobowiązują pokryć roszczenia względem IP w przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia domaga się odszkodowania związanego z Materiałem reklamowym lub z powodu działań Użytkownika, które są niezgodne z niniejszymi Warunkami Ogólnymi lub naruszają obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

5.7. Niedozwolone jest przesyłanie tej samej pozycji reklamowej przez tego samego Użytkownika do wielu kategorii w Przestrzeniach reklamowych „Ogłoszenia” i/lub „Wydarzenia”. Tylko jedna (1) sztuka tej samej pozycji reklamowej może zostać opublikowana, jeśli zostanie zatwierdzona przez IP.

5.8. IP nie będzie publikować reklam zawierających obsceniczne lub obraźliwe treści, treści o charakterze politycznym, seksistowskie lub rasistowskie albo podobne. IP zastrzega sobie prawo do usunięcia/niepublikowania/zmodyfikowania tekstu reklamowego, jeśli treść reklamy będzie naruszać postanowienia niniejszych Warunków ogólnych, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.

5.9. Jeśli IP zatwierdzi publikację reklamy, Użytkownik otrzyma link reklamowy pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. Gdy reklama przestanie być aktualna, Użytkownik powinien ją usunąć, postępując zgodnie z instrukcjami otrzymanymi w wiadomości mailowej.

5.10. Opublikowane reklamy są dostępne na Platformie maksymalnie przez 14 dni. Następnie reklamy są na stałe usuwane przez IP, jeśli Użytkownik nie usunął sam tych reklam.

5.11. Użytkownik zapewnia, że nie będzie niewłaściwie wykorzystywać danych, które można uzyskać z Platformy. Użytkownik zapewnia, że nie będzie dodawać żadnych treści o charakterze przestępczym ani innych treści łamiących prawo na Platformie.

5.12. Użytkownik zgadza się, aby IP wykorzystywał przesłany Materiał reklamowy w celach marketingowych. Użytkownik nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania od IP za korzystanie z Materiału reklamowego przez IP.

5.13. Nielegalne towary, które nie mogą być sprzedawane zgodnie z prawem szwedzkim, nie mogą być reklamowane za pośrednictwem Platformy. Przykłady takich nielegalnych towarów:
– Akcje (dozwolone transfery działalności),
– Alkohol, narkotyki, tytoń,
– Fałszywe monety i banknoty,
– Pieniądze uzyskane za udostępnianie mieszkania lub wynagrodzenie za udostępnianie mieszkania,
– Detektory laserowe,
– Leki,
– Części ludzkiego ciała,
– Nielegalna broń, taka jak pałki, broń automatyczna, pistolety, karabiny,
– Pirackie kopie/podróbki,
– Produkty do transmisji bezprzewodowej w paśmie 1,2 GHz,
– Niektóre preparaty chemiczne (np. rtęć).

5.14. Następujące niedozwolone towary i usługi nie będą reklamowane za pośrednictwem Platformy:
Niedozwolone towary
– Przejęcia przedsiębiorstw lub działalności gospodarczych z poza UE,
– Używana bielizna lub stroje kąpielowe dla dorosłych,
– Zwierzęta,
– Adresy email,
– Własne nagrania radiowe lub telewizyjne,
– Preparaty zdrowotne lub kosmetyczne (z wyjątkiem perfum),
– Wskaźniki laserowe o mocy powyżej 5 mW i wszystkie zielone wskaźniki laserowe,
– Soczewki (sprzedawane przez osoby fizyczne),
– Członkostwo na stronach internetowych,
– Broń lub przedmioty podobne do broni i repliki broni,
– Pozwolenia na parkowanie, WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR POLONIJNY
– Pornografia i zabawki erotyczne,
– Produkty do odblokowywania telefonów komórkowych,
– Produkty mające na celu uniknięcie/utrudnienie poboru opłat zatorowych,
– Dowody rejestracyjne,
– Obraźliwa propaganda,
– Numery telefonów (jednak abonamenty mogą być przenoszone w związku ze sprzedażą telefoniczną),
– Niektóre produkty spożywcze (np. Kawior z jesiotra).

Niedozwolone usługi
– Opieka nad dziećmi (tymczasowa, jak i długoterminowa, np. opiekunki do dzieci),
– Masaż (gdy ta usługa jest wykonywana przez osobę fizyczną),
– Usługi brokerskie (gdy ta usługa jest wykonywana przez osobę fizyczną)
– Usługi SMS,
– Tatuaże (gdy ta usługa jest wykonywana przez osobę fizyczną).

6. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
6.1. Aktualne ceny za zamówioną/zakupioną Usługę pojawiają się w momencie składania zamówienia. IP zastrzega sobie prawo do sporadycznych zmian cen.

6.2. Użytkownik jest zobowiązany zapłacić za zamówioną Usługę za pośrednictwem serwisu płatniczego Platformy lub na podstawie umowy między Stronami i będzie postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w związku z zakupem.

6.3. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego Platformy przetwarzanie i przechowywanie danych karty i płatności, a także innych informacji odbywa na podstawie danych podanych przez dostawcę płatności, PayPal w trakcie płatności. Więcej informacji jest dostępnych na www.paypal.se.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU PIENIĘDZY

7.1. Osoby prawne nie mają prawa do odstąpienia od umowy.

7.2. Konsumenci mają zazwyczaj 14 dni na odstąpienie od umowy w przypadku zakupów dokonywanych przez Internet. Usługi IP oznaczają jednak, że Użytkownik wymaga uruchomienia Usługi natychmiast po zapłaceniu za Usługę. Oznacza to, że Użytkownik zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy i akceptuje, że prawo do odstąpienia wygasa w momencie wykonania Usługi. Usługa jest uważana za wykonaną, gdy reklama zostanie opublikowana na Platformie. Te same zasady dotyczą dodatkowych usług, które Użytkownik kupuje w związku z reklamą.

7.3. Jeśli IP nie opublikuje przesłanego Materiału reklamowego lub jeśli reklama zostanie odrzucona, Użytkownik otrzyma kredyt na Platformie odpowiadający wartości reklamy. Kredyt jest powiązany z adresem e-mail Użytkownika, jest ważny przez jeden (1) rok i może być WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR POLONIJNY wykorzystany wyłącznie na reklamę za pośrednictwem Platformy. Jeśli Użytkownik nie chce kredytu, może otrzymać zwrot uiszczonych opłat.

7.4. Nadużywanie, manipulowanie lub korzystanie z Usług z naruszeniem zasad i warunków IP nie uprawnia do zwrotu pieniędzy lub odszkodowania i oznacza, że wszelkie kredyty będą unieważnione.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
8.1. IP nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w Postach reklamowych, reklamowanych towarach, usługach, wydarzeniach itp. IP nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani treść jakichkolwiek Materiałów reklamowych. Na przykład IP nie ponosić odpowiedzialności za to, że jakikolwiek przedmiot sprzedaży został skradziony, że Materiał reklamowy narusza prawa autorskie, stanowi naruszenie znaku towarowego, narusza prawa osób trzecich lub podobne.

8.2. IP nie kontroluje transakcji ani nie uczestniczy w transakcji między kupującym a sprzedającym. IP nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawarte między Użytkownikami.

8.3. IP nie może być pociągnięty do odpowiedzialności i obowiązku zapłaty odszkodowania za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty, utratę zysków, szkody związane z czystym majątkiem lub inne rodzaje strat w wyniku zerwania lub niezawarcia umowy między Użytkownikami, Użytkownikami i osobami trzecimi itp.

8.4. Kupując Usługi IP i/lub korzystając z Platformy, Użytkownik akceptuje że, IP nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji , ani wyraźnych ani dorozumianych, na przykład w odniesieniu do treści Platformy, Usług, Użytkowników, Reklam, dokładności i jakości wydarzeń lub podobnych.

8.5. IP nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Użytkownik zdecyduje się skorzystać z informacji dostępnych za pośrednictwem Platformy. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za brak działania.

8.6. IP niniejszym zrzeka się, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody i/lub straty lub szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem lub ograniczeniami w korzystaniu z Usług IP lub Platformy, niezależnie od tego, w jaki sposób powstała szkoda i czy szkoda została spowodowana przez zaniedbanie, naruszenie umowy lub w inny sposób. To ograniczenie odpowiedzialności nie zmienia ani nie ogranicza praw Użytkownika jako konsumenta i nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności w zakresie niedozwolonym przez obowiązujące prawo.

8.7. Użytkownik jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby Materiał reklamowy przesyłany przez niego do IP nie naruszał obowiązujących przepisów, zasad ani praw osób trzecich. Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny zarówno za reklamę, jak i Materiał reklamowy. Poleganie na WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR POLONIJNY informacjach opublikowanych na Platformie odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Wszelkie korzystanie z Platformy odbywa się dobrowolnie i na własne ryzyko Użytkownika.

8.8. IP również nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zakupy dokonane między Użytkownikiem i/lub Firmami i/lub Organizacjami występującymi na Platformie, niezależnie od tego, czy kupującego skierowały tam zewnętrzne linki z naszej Platformy czy nie.

9. STATYSTYKI I ANONIMOWE DANE
9.1. IP ma prawo do anonim wszystkich danych zawartych na Platformie. Anonimizacja musi być wykonana w taki sposób, aby niemożliwe było przywrócenie danych osobowych. Wszelkie prawa własności do zanonimizowanych danych należą do IP, który ma prawo do korzystania i przechowywania takich danych bez ograniczeń czasowych.

9.2. IP ma również prawo do wykorzystania wszystkich danych zawartych na Platformie na przykład do celów statystycznych i ewaluacyjnych oraz w rozwoju Platformy lub usług IP.

10. PRAWO UŻYTKOWANIA I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
10.1. Użytkownik jest zobowiązany posiadać sprzęt i oprogramowanie wymaganego do korzystania z Platformy.

10.2. Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnej instalacji, kopiowania itp. Platformy (samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej). Użytkownik nie ma również prawa do udostępniania Platformy do użytku osobom trzecim lub innych prób zbadania funkcjonalności oprogramowania lub „hakowania” oprogramowanie, wprowadzania wirusów, koni trojańskich lub innych złośliwych lub niechcianych kodów.

10.3. IP jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do swoich usług, znaków towarowych i Platformy.

10.4. IP ma prawo do dowolnej zmiany wyglądu, układu, treści itp. Platformy bez powiadamiania o tym Użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy takie zmiany pociągają za sobą zmianę doświadczenia Użytkownika.

11. WSPARCIE I UTRZYMANIE
11.1. IP jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne Platformy, takie jak poprawianie zgłaszanych błędów czy usuwanie problemów technicznych. Platforma jest stale aktualizowana. Nie ma żadnych gwarancji, że Platforma nie będzie narażona na różne zakłóceń lub inne komplikacje WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR POLONIJNY techniczne. IP jest zobowiązany, w miarę swoich możliwości i w rozsądnym czasie, usuwać wszelkie zgłoszone błędy lub usterki na Platformie.

11.2. Użytkownik nie jest uprawniony do odliczeń, zwrotu Kosztów reklamy lub innych rekompensat lub odszkodowań z tytułu braku dostępu do Platformy lub w przypadku błędów technicznych, innych błędów lub zakłóceń na Platformie.

11.3. IP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, wirusy na Platformie, dostępność, inne błędy związane z funkcjonalnością Platformy lub tym podobne, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub działań umyślnych.

11.4. IP stara się, aby Platforma była dostępna do użytku przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia w roku. Jednakże IP ma prawo wyłączyć dostęp do Platformy w celu konserwacji, ochrony Platformy przed nieuprawnionymi atakami lub w celu podjęcia innych środków, które są wymagane ze względów technicznych, operacyjnych lub bezpieczeństwa. IP nie musi powiadamiać Użytkownika, kiedy wystąpią takie przerwy. Brak dostępu do Platformy z powodu zakłóceń, usterek itp. nie uprawnia do odszkodowania, zwrotu kosztów ani innych rekompensat.

12. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
12.1. IP przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i administratorem wszystkich danych osobowych przekazywanych IP przez Użytkownika. IP jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez IP można znaleźć w publicznie udostępnionej Polityce prywatności na stronie internetowej IP: www.informatorpiolonijny.se/ polityka prywatności.

13. UMOWA NA POWIERZENIE DANYCH PODMIOTOWI PRZETWARZAJĄCEMU
13.1. Ze względu na umowę zawartą między IP a Użytkownikiem lub poprzez kontakt z IP za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu, IP może przetwarzać Dane osobowe, których administratorem jest Użytkownik. W takich przypadkach IP należy traktować jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika, a Użytkownik jest administratorem Danych osobowych, które przekazał.

13.2. IP może przetwarzać jedynie Dane osobowe na zlecenie i zgodnie z instrukcjami Użytkownika. Niniejszym zaleca się, aby adres IP przetwarzał dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i RODO, w celu wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy z Użytkownikiem, aby IP mogło udostępnić Platformę, zakupioną Usługę lub skontaktować się z danym Użytkownikiem. WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR POLONIJNY

13.3. Użytkownik niniejszym potwierdza, jako Administrator danych osobowych, że on/ona: – przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i RODO, – posiada podstawę prawną do przetwarzania i ujawniania odpowiednich Danych osobowych na rzecz IP, w tym wszelkich doradców i podwykonawców, z którymi współpracuje IP, – ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, poufność, treść, wiarygodność i legalność Danych osobowych przesłanych do IP, – uznaje, że wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa przez IP jest wystarczające, aby chronić prywatność i Dane osobowe osób zarejestrowanych, – nie będzie przekazywać żadnych niepotrzebnych wrażliwych Danych osobowych na rzecz IP ani doradców lub podwykonawców IP, np. informacji na temat pochodzenia etnicznego, zdrowia, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przekonań religijnych i innych.

13.4. IP pomoże Użytkownikowi w podjęciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak długo, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę rodzaj przetwarzania i informacje dostępne dla IP w celu wypełnienia przez Użytkownika jego obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych dotyczących wniosków Zarejestrowanych osób i ogólnej ochrony danych zgodnie z art. 32–36 Rozporządzenia o ochronie danych.

13.5. IP powinien również umożliwić Użytkownikowi wypełnienie prawnych zobowiązań, które mają zastosowanie w odniesieniu do informacji przekazywanych do odpowiednich organów ochrony danych i Zarejestrowanego, którego dane osobowe naruszono.

13.6. IP nie może, bez uprzedniej zgody Zarejestrowanego, odpowiadać bezpośrednio na wnioski od innych Zarejestrowanych lub organów o ujawnienie Danych osobowych, z wyjątkiem wniosków ustawowych, na przykład na mocy orzeczeń sądowych.

13.7. Użytkownik ma prawo do przeprowadzania dorocznego audytu zarządzania danymi osobowymi przez IP i przyznaje IP upoważnienie do decydowania o przeprowadzeniu audytu przez neutralnego audytora zewnętrznego ze względów bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za koszty poniesione w związku z wymaganymi audytami.

13.8. IP zapewni poufność, integralność i dostępność Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, nawet po wygaśnięciu stosunku umownego między IP a Użytkownikiem. Po rozwiązaniu stosunku umownego między IP a Użytkownikiem, IP usunie wszystkie niepotrzebne Dane osobowe przetwarzane w imieniu Użytkownika. IP może zachować Dane osobowe po zakończeniu stosunku umownego w zakresie wymaganym przez prawo, przy zastosowaniu tego samego rodzaju technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa opisanych w Polityce prywatności IP.

14. SIŁA WYŻSZA
14.1. IP jest zwolniony z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków ogólnych dotyczących wypełnienia obowiązku, który jest niemożliwy lub poza kontrolą IP ze względu na konflikt pracowniczy, uderzenie pioruna, pożar, wojnę, zamach, mobilizację, jak i błędy lub opóźnienia w dostawie od podwykonawcy z powodu okoliczności, nad którymi nie miał kontroli. Zaraz po ustaniu przeszkody, obowiązek musi zostać wypełniony w uzgodniony sposób.

15. POZOSTAŁE
15.1. IP zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszych Warunków ogólnych w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków ogólnych mają zastosowanie do zakupu Usług, które nastąpiły po opublikowaniu zmienionej wersji Warunków ogólnych na Platformie. Najnowsza wersja Warunków ogólnych jest zawsze dostępna na Platformie, dlatego IP zaleca Użytkownikowi regularne zaznajamianie się z treścią tychże Warunków.

15.2. IP zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu swoich Usług oraz prawo do zakończenia świadczenia swoich Usług w dowolnym momencie. Takie zakończenie świadczenia lub zmiana Usługi, która wpływa na Usługę, za którą Użytkownik zapłacił, następuje po wygaśnięciu bieżącej umowy Użytkownika.

16. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I SPORY
16.1. Niniejsza umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem szwedzkim. Spory, które wynikają z powodu interpretacji lub zastosowania niniejszych Warunków ogólnych i powiązanych stosunków prawnych, będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Sztokholmie.

pl_PLPolski