ALLMÄNNA VILLKOR – INFORMATOR POLONIJNY

1. INLEDNING
1.1. Dessa Allmänna villkor gäller mellan Informator Polonijny (Org. nr 901210–5533) (”IP”) och den fysiska eller juridiska person (”Användare”) som använder webbplatsen www.informatorpolonijny.se (”Plattformen”) och/eller köper Tjänster som tillhandahålls av IP (se klausul 3).

1.2. Användare och IP refereras gemensamt till som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

1.3. Användare måste vara minst 18 år och myndiga i Sverige, för att kunna vara Part i denna juridiskt bindande överenskommelsen att använda Plattformen och köpa Tjänsterna. Om Användaren representerar är en juridisk person, bekräftar Användaren i egenskap av privatperson som representant för den juridiska personen, att denne har fullmakt att ingå juridisk bindande avtal på̊ vägnar av den juridiska person som representeras.

1.4. Genom att använda Plattformen och/eller köpa IP:s Tjänster, godkänner Användaren dessa Allmänna villkor och förbinder sig att följa dem. Användare som bryter mot svensk lag, bestämmelser i dessa Allmänna villkor eller som begår brott via Plattformen, polisanmäls omedelbart och stängs av/blockeras permanent från att nyttja Tjänsterna.

1.5. Dessa Allmänna villkor är skrivna på svenska och därefter översatta till polska och engelska. Vid bristande överensstämmande innebörd av begrepp eller liknande, äger det svenska avtalet och dess lydelse företräde.

2. DEFINITIONER

Annonser: Avser annonser som publiceras i ”Market” och/eller ”Händelser” samt i egenskap av Reklamannonser på Plattformen.

Annonsmaterial: Allt material och all information som Användare skickar in till IP i samband med ansökan till någon av IP:s Tjänster.

Användare: Alla fysiska och juridiska personer som använder Plattformen eller köper IP:s Tjänster.

Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn och adress. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara Personuppgifter även om inga namn nämns. Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.

Plattformen: Webbplatsen www.informatorpolonijny.se.
Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

3. TJÄNSTER
3.1. IP erbjuder följande Tjänster via Plattformen:

Annonseringstjänster

– ”Market” är en annonsplats för köp, försäljning, byten, uthyrning eller efterlysning av tjänster och produkter.

– ”Händelser” är en annonsplats för publicering av inlägg om olika händelser och evenemang. Ett urval av de senast publicerade Arkiv-inläggen kommer även att finnas publicerade på Plattformens startsida.

Informationslista

– ”Organisationer & Företag” är en publiceringsplats för information om företag och organisationer. Företag och organisationer ska anmäla sig till informationslistan via ett formulär i Plattformen, som IP granskar före eventuell publicering. IP har rätt att publicera företagets eller organisationens firma, organisationsnummer, logotyp och länk till aktuell webbplats.

Reklamannonser

– Det finns utrymme för reklamannonser som kan publiceras på Plattformen. Intressenter ska skicka in en intresseanmälan till IP via Plattformens formulär. Prissättning, avtalstid och annonseringsinstruktioner kommer att offereras/meddelas intressenten. Vid godkänd offert, ska intressenten skicka samtliga efterfrågade uppgifter/material till IP inom 14 dagar. Om IP inte fått de efterfrågade uppgifterna/materialet inom ovan angiven tidsfrist, har IP rätt att behålla eventuell erlagd betalning för tjänsten. IP har rätt att fritt välja när reklamannonsen ska publiceras på Plattformen, efter att betalning för tjänsten har inkommit till IP. Betalning av reklamannonser sker mot faktura, enligt överenskommelse mellan Parterna. Vid ej slutförd betalning kan IP välja att inte ladda upp annonsen eller ta bort publicerad annons och även välja att vägra vidare ansökan från samma företag/organisation. Vid ej förnyad annons efter avtalstidens slut, eller vid utebliven betalning för förnyad annons, kan IP välja att inte ladda upp annonsen/ta bort annonsen och även välja att vägra vidare ansökan från samma intressent.

3.2. Ovanstående Tjänster anses fullgjorda när annonsen/informationen/reklamannonsen ifråga har godkänts och publicerats på Plattformen.

4. ADMINISTRATÖR
4.1. IP är Plattformens administratör och har rätt att fritt välja vad som ska bli publicerat på Plattformen. IP godkänner eller nekar inskickade annonsinlägg och har rätt att fritt publicera samt radera annonsinlägg. IP förbehåller sig rätten att inte publicera annonser som IP inte bedömer är lämpliga, gör reklam för direkta eller indirekta konkurrenter till IP eller som i övrigt inte är förenliga med Plattformens syfte eller som IP av annan orsak inte väljer att publicera. ALLMÄNNA VILLKOR INFORMATOR POLONIJNY

5. REGLER FÖR ANNONSERING
5.1. Användare ska följa IP:s vid var tid gällande skriftliga instruktioner avseende användning av Plattformen. Användare försäkrar att Plattformen endast ska användas i enlighet med dessa Allmänna villkor och gällande lagstiftning.

5.2. I ”Market”, ”Händelser” och ”Reklamannonser” tillåts endast annonser på svenska, polska eller engelska.

5.3. Användare ska skicka in Annonsmaterial till IP via Plattformens formulär, exempelvis annonstext, bild, logotyp, länkar m.m. Användaren intygar att det inskickade Annonsmaterialet är korrekt och att Användaren har rätt att använda Annonsmaterialet för publicering via Plattformen. Användaren är ensamt och personligen ansvarig för Annonsmaterialet och ska hålla IP skadelös för kostnader och ersättningsanspråk som kan riktas mot IP med anledning av publicerat Annonsmaterial.

5.4. Användare ska inneha samtliga nödvändiga rättigheter till det innehållet som Användaren önskar få publicerat på Plattformen, antingen genom att Användaren själv har skapat innehållet (exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett Användaren tillstånd att använda sådant innehåll för publicering på Plattformen i enlighet med dessa Allmänna villkor. Användare garanterar att inskickat Annonsmaterial inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som Användaren inte har tillåtelse att använda.

5.5. Om Användare upptäcker publicerat innehåll som strider mot tredje mans rättigheter eller liknande, ska Användaren omedelbart kontakta IP. IP kommer då att ta bort innehållet så fort som möjligt.

5.6. Samtliga Användare åtar sig att hålla IP skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Annonsmaterial eller på grund av att Användare i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

5.7. Det är inte tillåtet för en och samma Användare att skicka in samma annonsobjekt under flera kategorier i Annonsplatserna ”Market” och/eller ”Händelser”. Enbart ett (1) exemplar av samma annonsobjekt kan bli publicerat om det godkänns av IP.

5.8. IP kommer inte att publicera annonser som innehåller stötande eller kränkande innehåll, innehåll av politisk karaktär, sexistiskt eller rasistiskt innehåll eller liknande. IP förbehåller sig rätten att ta bort/inte publicera/ändra i annonstexten, om annonsinnehållet bryter mot reglerna i dessa Allmänna villkor med ett meddelande därom till Användaren.

5.9. Om IP godkänner publicering av en annons, kommer Användaren att få en annonslänk skickad till sig via angiven e-postadress. När annonsen inte längre är aktuell, ska Användaren ta bort annonsen genom att följa instruktionerna som följer i e-postmeddelandet.

5.10. Publicerade annonser kan finnas tillgängliga på Plattformen i max 14 dagar. Därefter raderas annonserna permanent av IP om Användaren inte självmant har tagit bort annonsen. ALLMÄNNA VILLKOR INFORMATOR POLONIJNY

5.11. Användare garanterar att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Plattformen. Användare garanterar att inte tillföra något kriminellt eller annat brottsligt innehåll i Plattformen.

5.12. Användare godkänner att IP får använda inskickat Annonsmaterial i marknadsföringssyfte. Användare har inte rätt att kräva IP ersättning för IP:s användning av Annonsmaterialet.

5.13. Olagliga varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras via Plattformen.
Exempel på sådana olagliga varor:
– Aktier (affärsöverlåtelser tillåtna),
– Alkohol, narkotika, tobak,
– Förfalskade mynt och sedlar,
– Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad,
– Laservarnare,
– Läkemedel,
– Människodelar,
– Olagliga vapen, såsom batonger, automatvapen, pistoler, gevär,
– Piratkopior/förfalskningar,
– Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet,
– Vissa kemiska preparat (exempelvis kvicksilver).

5.14. Följande otillåtna varor och tjänster kommer inte att bli annonserade via Plattformen:
Otillåtna varor
– Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför EU,
– Begagnade underkläder eller badkläder för vuxna,
– Djur, – E-postadresser,
– Egna radio- eller TV-inspelningar,
– Hälso- eller skönhetspreparat (parfymer undantaget),
– Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser,
– Linser (när dessa säljs av privatperson),
– Medlemskap på hemsidor,
– Vapen eller vapenliknande föremål och replikor av vapen,
– Parkeringstillstånd,
– Pornografi och sexleksaker,
– Produkter för att låsa upp mobiltelefoner,
– Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt,
– Registreringspapper,
– Stötande propaganda,
– Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning),
– Vissa matvaror (t.ex. Störkaviar).

Otillåtna tjänster
– Barnpassning (tillfälligt såväl som långvarigt, t.ex. dagmamma),
– Massage (när denna tjänst utförs av privatperson),
– Mäklartjänster (när denna tjänst utförs av privatperson),
– SMS-tjänster,
– Tatuering (när denna tjänst utförs av privatperson).

6. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
6.1. De aktuella priserna för beställd/köpt Tjänst framgår vid beställningstillfället. IP förbehåller sig rätten att förändra priserna från tid till annan.

6.2. Användare ska betala för den beställda Tjänsten via Plattformens betalningslösning, eller enligt annan överenskommelse mellan Parterna, och ska följa de instruktioner som ges i samband med köpet.

6.3. Vid betalning via Plattformens betalningslösning, sker all behandling och lagring av kort- och betalningsinformation samt övriga uppgifter som anges vid betalningen av betalningsleverantören PayPal. Mer information finns på www.paypal.se.

7. ÅNGERRÄTT OCH ÅTERBETALNING
7.1. Juridiska personer har ingen ångerrätt.

7.2. Konsumenter har som huvudregel enligt lag 14 dagars ångerrätt för köp som sker via internet. IP:s Tjänster innebär dock att Användaren begär att Tjänsten påbörjas omedelbart efter att Användaren har betalat för Tjänsten. Det innebär att Användaren frånsäger sig sin ångerrätt och accepterar att ångerrätten upphör när Tjänsten har fullgjorts. Tjänsten anses vara fullgjord när annonsen har publicerats på Plattformen. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som Användare köper i samband med annonsering.

7.3. Om IP inte publicerar inskickat Annonsmaterial eller om en annons nekas publicering, får Användaren ett tillgodohavande på Plattformen motsvarande annonsens värde. Tillgodohavandet kopplas till Användarens e-postadress, är giltigt under ett (1) års tid och kan bara användas för annonsering via Plattformen. Om Användaren inte önskar ett tillgodohavande kan Användaren få återbetalning av erlagda avgifter.

7.4. Missbruk, manipulering eller användande av Tjänsterna i strid mot IP:s regler och villkor ger inte rätt till återbetalning eller kompensation och innebär att eventuella tillgodohavanden ogiltigförklaras.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNING
8.1. IP ansvarar inte för informationen i Annonsinläggen, de utannonserade varorna, tjänsterna, eventen eller liknande. IP ansvarar inte för riktigheten eller innehållet i något Annonsmaterial. Exempelvis kan IP inte hållas ansvarig för om något försäljningsobjekt är stulet, om Annonsmaterial strider mot upphovsrätt, utgör varumärkesintrång, strider mot tredje mans rättigheter eller liknande.

8.2. IP har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. IP kan inte hållas ansvarig för överenskommelser som sker mellan Användare. ALLMÄNNA VILLKOR INFORMATOR POLONIJNY

8.3. IP kan inte ställas till svars eller bli ersättningsskyldig för varken direkta eller indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster till följd av brutet eller uteblivet avtal mellan Användare, Användare och tredje part eller liknande.

8.4. Genom att köpa IP:s tjänster och/eller använda Plattformen, samtycker Användare till att IP inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, exempelvis avseende innehåll i Plattformen, Tjänsterna, Användare, Annonsernas eller händelsernas riktighet, kvalitet eller liknande.

8.5. IP kan inte hållas ansvarig för hur Användaren väljer att tillgodogöra sig informationen som finns via Plattformen. Användare är ensamt och fullt ansvariga för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

8.6. IP friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av IP:s Tjänster eller Plattformen, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Denna ansvarsbegränsning ändrar eller inskränker inte en Användares rättigheter i egenskap av konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

8.7. Användare ansvarar själva för att Annonsmaterial som Användare skickar in till IP inte strider mot gällande lagar, regler och tredje mans rättigheter. Användaren är personligen ansvarig för annonsen och Annonsmaterialet. Förlitan på information som finns publicerad på Plattformen sker på Användares egen risk. All användning av Plattformen sker på Användares egen risk och av fri vilja.

8.8. IP kan inte heller hållas ansvariga för köp som sker mellan Användare och/eller Företag och/eller Organisationer som finns publicerade på Plattformen, oavsett om köparen hänvisats dit genom externa länkar från vår Plattform eller inte.

9. STATISTIK OCH ANONYMISERAD DATA
9.1. IP har rätt att anonymisera samtlig data som finns i Plattformen. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter. All äganderätt till anonymiserad data tillfaller IP, som har rätt att bruka och lagra sådan data utan begränsning i tiden.

9.2. IP har även rätt att använda samtlig data inom Plattformen för bland annat statistiska och utvärderande ändamål och för utveckling av Plattformen eller IP:s tjänster.

10. NYTTJANDERÄTT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
10.1. Användare ansvarar för att inneha den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Plattformen. ALLMÄNNA VILLKOR INFORMATOR POLONIJNY

10.2. Användare har inte rätt att göra en egen installation, kopia eller liknande av Plattformen (vare sig självt eller genom tredje part). Användare har inte heller rätt att tillhandahålla Plattformen för användning av tredje man eller på annat sätt försöka utröna mjukvarans funktion eller ”hacka” mjukvaran, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod.

10.3. IP äger samtliga immateriella rättigheter tillhörande dess tjänster, varumärken och Plattformen.

10.4. IP har rätt att fritt ändra Plattformens design, layout, innehåll och liknande utan att meddela Användare därom. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

11. SUPPORT OCH UNDERHÅLL
11.1. IP ansvarar för teknisk support av Plattformen, såsom att korrigera anmälda fel eller tekniska problem. Plattformen uppdateras löpande. Det lämnas inga garantier om att Plattformen kommer att vara fri från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. IP ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister i Plattformen.

11.2. Användare har inte rätt till avdrag, återbetalning av Annonskostnad eller annan ersättning eller skadestånd på grund av bristande tillgång till Plattformen eller vid tekniska fel, övriga fel eller annat avbrott i Plattformen.

11.3. IP kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, virus, Plattformens tillgänglighet, andra fel hänförliga till Plattformens funktionalitet eller liknande, med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt.

11.4. IP strävar efter att Plattformen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. IP har emellertid rätt att stänga av tillgången till Plattformen för underhåll, för att skydda Plattformen från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. IP behöver inte meddela Användare när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Plattformen på grund av avbrott, fel eller liknande ger inte rätt till skadestånd, återbetalning eller annan ersättning.

12. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
12.1. IP behandlar personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som lämnas av Användare till IP. IP är skyldig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna enligt gällande lagstiftning. Mer information om IP:s personuppgiftsbehandling finns att läsa i den offentligt publicerade Integritetspolicyn på IP:s webbplats: www.informatorpiolonijny.se/integritetspolicy.

13. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
13.1. Med anledning av ingått avtal mellan IP och Användare, eller genom att IP blir kontaktad via e-post, kontaktformulär eller telefon, kan IP behandla Personuppgifter som Användaren är personuppgiftsansvarig för. I sådana fall är IP att betrakta som Personuppgiftsbiträde åt Användaren, och Användaren är Personuppgiftsansvarig för lämnade Personuppgifter.

13.2. IP får endast behandla Personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Användarens instruktioner. IP instrueras härmed att behandla Personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och GDPR, för att uppfylla alla förpliktelser enligt avtal med Användaren, för att IP ska kunna tillhandahålla Plattformen, köpt Tjänst eller för att kontakta Användaren i fråga.

13.3. Användaren bekräftar härmed, i egenskap av Personuppgiftsansvarig, att denne: – behandlar Personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt GDPR, – har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella Personuppgifterna till IP, inklusive till eventuella underbiträden och underleverantörer som IP arbetar med, – är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de Personuppgifter som lämnats till IP, – instämmer i att IP implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att skydda de registrerades integritet och Personuppgifter, – inte ska överföra några icke nödvändiga känsliga Personuppgifter till varken IP eller IP underbiträden eller underleverantörer, tex. uppgift om etniskt ursprung, hälsa, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse m.fl.

13.4. IP ska bistå Användaren med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typen av behandling och den information som är tillgänglig för IP, för att Användaren ska uppfylla sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från Registrerade och allmänt dataskydd enligt Dataskyddsförordningen artikel 32–36.

13.5. IP ska även göra det möjligt för Användaren att uppfylla de rättsliga krav som gäller avseende information till relevanta dataskyddsmyndigheter och Registrerade vid personuppgiftsincidenter.

13.6. IP får inte utan föregående medgivande från Registrerade svara direkt på förfrågningar om utlämnande av Personuppgifter från andra Registrerade eller myndigheter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut.

13.7. Användaren har rätt att genomföra årlig revision av IP personuppgiftshantering och ger IP befogenhet, att av säkerhetsskäl bestämma att revision ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor. Användaren står för de kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner.

13.8. IP ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av Personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning även efter att avtalsförhållandet mellan IP och Användaren har upphört. När avtalsförhållandet mellan IP och Användaren upphör, kommer IP att radera samtliga icke nödvändiga Personuppgifter som behandlats på uppdrag av Användaren. IP kan behålla Personuppgifter efter att avtalsförhållande har upphört i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i IP:s Integritetspolicy.

14. FORCE MAJEURE
14.1. IP är befriad från sina åtaganden enligt dessa Allmänna villkor om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras utanför IP:s kontroll såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, mobilisering samt fel eller förseningar i leverans från underleverantör på grund av omständigheter som denne inte kunnat råda över. Så snart hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

15. ÖVRIGT
15.1. IP förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren i dessa Allmänna villkor. Eventuella ändringar i dessa Allmänna villkor gäller för köp av Tjänster som sker efter det att den ändrade versionen av de Allmänna villkoren har publicerats i Plattformen. Den senaste versionen av de Allmänna villkoren finns alltid publicerad i Plattformen och IP rekommenderar Användare därför att regelbundet hålla sig uppdaterad rörande innehållet i dem.

15.2. IP förbehåller sig rätten att när som helst förändra utbudet av sina Tjänster och rätten att upphöra med tillhandahållandet av sina Tjänster. Sådant upphörande eller förändring av Tjänst som påverkar en Tjänst som en Användare har betalat för, sker efter att Användares innevarande avtal löper ut.

16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
16.1. Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska och prövas av allmän domstol i Stockholm.

pl_PLPolski