POLITYKA PRYWATNOŚCI – INFORMATOR POLONIJNY

1. WPROWADZENIE I CEL
1.1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o tym, jak Informator Polonijny (Nr ewidencyjnym 901210–5533) (zwany dalej „IP”, „my”, „nas”, „nasz” lub „nasze”) obsługuje i przetwarza Dane osobowe, a także jakie prawa przysługują Zarejestrowanym.

1.2. Celem niniejszej Polityki prywatności jest zapewnienie, że IP zarządza Danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (zgodnie z zasadą odpowiedzialności). RODO oznacza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych i zastąpiło PUL (Ustawę o danych osobowych).

1.3. Polityka prywatności obejmuje wszelkie przetwarzanie Danych osobowych, zarówno danych ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Naszym celem jest podjęcie wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony przetwarzanych Danych osobowych.

1.4. Niniejsza Polityka ochrony danych w razie potrzeby jest aktualizowana i kontrolowana przez nas co roku. Najnowsza wersja jest zawsze oficjalnie dostępna na naszej Platformie.

2. DEFINICJE

Użytkownicy: Dotyczy wszystkich osób fizycznych, które używają naszej strony internetowej www.informatorpolonijny.se (”Plattformy”) i/lub kupują Usługi reklamowe dostarczane przez IP.

Przetwarzanie danych osobowych: Działanie lub grupa działań związana z Danymi osobowymi. Na przykład gromadzenie, rejestrowanie, przechowywanie, organizowanie, porządkowanie itp.

Dane osobowe: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które mogą być powiązane z żywą osobą. Typowe Dane osobowe to imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny.

Platforma: Strona internetowa www.informatiorpolonijny.se.

Zarejestrowany: Osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio może zostać zidentyfikowana na podstawie Danych osobowych.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
3.1. IP jest Administratorem w zakresie przetwarzania Danych osobowych przekazywanych IP i jest odpowiedzialny za przetwarzanie zgodne z prawem i zgodne z niniejszą Polityką ochrony danych (zgodnie z zasadą odpowiedzialności).

Osoba kontaktowa IP w sprawach danych osobowych:
Imię i nazwisko: Patrik Ratajczyk
Email: security@informatorpolonijny.se

4. INFORMACJE O NASZYM PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Możemy gromadzić Dane osobowe wyłącznie w określonych, wyraźnie przedstawionych i uzasadnionych celach (zgodnie z zasadą celowości). Przetwarzanie Danych osobowych wymaga tzw. podstawy prawnej (zgodnie z zasadą legalności, rzetelności i przejrzystości). Podstawą prawną, na której głównie bazuje przetwarzanie przez nas Danych osobowych, są Umowy zawarte między nami a naszymi Użytkownikami. Ta podstawa prawna daje nam prawo do przetwarzania Danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań umownych.

4.2. Przetwarzamy również Dane osobowe, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, na przykład zgodnie z Ustawą o rachunkowości (1999:1078). Przetwarzamy wtedy jedynie Dane osobowe niezbędne, aby spełnić wymogi prawne (zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania). Dane osobowe będące częścią niezbędnej dokumentacji księgowej są przechowywane tak długo, jak wymaga tego prawo.

4.3. Możemy również przetwarzać Dane osobowe na mocy podstawy prawnej wyważenia interesów. Na przykład możemy przetwarzać Dane osobowe w celu promocji naszych usług. Gdy wykorzystujemy wyważenie interesów jako podstawę prawną, wrażliwe dane osobowe nigdy nie są przetwarzane.

4.4. Dana osoba może zgodzić się na przetwarzanie przez nas danych osobowych wyrażając na to zgodę (podstawa prawna). Można to zrobić na przykład poprzez dobrowolne złożenie potwierdzenia i subskrypcję naszych biuletynów. Zarejestrowani mają prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę, co skutkuje zaprzestaniem przetwarzanie Danych osobowych Zarejestrowanego. Jest to możliwe jednak tylko pod warunkiem, że Dane osobowe nie są nam niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub zobowiązań wynikających z umowy z Zarejestrowanym.

4.5. Zawsze mamy prawo przetwarzać niezbędne Dane osobowe w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, żądania zapłaty za zaległe roszczenie, zgłoszenia długu lub w celu ochrony naszych praw, własności i zapobiegania oszustwom (poprzez wyważenie interesów wynikających z uzasadnionego interesu).

4.6. Przetwarzamy Dane osobowe przede wszystkim w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy i prawa, w celu zapewnienia dobrej obsługi oraz świadczenia i ulepszania naszych usług. Dane osobowe służą do kontaktowania się z Użytkownikami odpowiedzialnymi za to, co chcą publikować, udostępniać lub przedstawić na naszej Platformie. Również dlatego, aby zapewnić Użytkownikowi lepszą obsługę.

5. ZWYKŁE DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZETWARZAMY
5.1. Najczęściej przetwarzane przez nas Dane osobowe to: Imię i nazwisko, Adres, Adres e-mail, Numer telefonu, Nr PESEL, Dane osobowe, które inni Administratorzy rejestrują i nam dostarczają, tzw. treści tworzone przez użytkowników.

5.2. Staramy się przetwarzać tylko niezbędne Dane osobowe odpowiadające każdemu indywidualnemu celowi przetwarzania (zgodnie z zasadą minimalizacji danych).

6. JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE
6.1. Dane osobowe otrzymujemy przede wszystkim od Użytkowników kontaktujących się z nami lub kupujących nasze usługi. Możemy również uzyskiwać dostęp do Danych osobowych, które przekazują nam Użytkownicy i które otrzymujemy w związku z subskrypcją naszego biuletynu.

6.2. Gromadzimy i przetwarzamy dane, które: • Użytkownicy udostępnili nam, kiedy kontaktowali się z nami za pośrednictwem wpisów lub poczty elektronicznej, • Zostały utworzone, gdy Użytkownik korzystał z dowolnego formularza lub modułu występujących w naszej stronie internetowej, • Pobraliśmy z innych źródeł i rejestrów publicznych (na przykład: allabolag.se), • Są gromadzone za pomocą plików cookie, które zbierają informacje z przeglądarki Użytkownika.

6.3. Dokładne informacje, które zebraliśmy na temat Użytkownika, zależą od funkcji, z których korzystał Użytkownik na naszej Platformie.

7. GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE
7.1. Przechowujemy dane osobowe w UE (zgodnie z zasadą prywatności i poufności). Naszym celem nie jest udostępnianie Danych osobowych żadnym stronom trzecim bez zgody Rejestrującego lub jeżeli nie jest to konieczne w celu wypełnienia naszych prawnych i umownych obowiązków.

7.2. W celu świadczenia usług, współpracujemy z podwykonawcami, takimi jak dostawcy poczty elektronicznej, hostingu stron internetowych i innymi. Tutaj można przeczytać o tym, jak nasz Dostawca hostingu Beebyte przetwarza dane osobowe, www.beebyte.se/dokument/

8. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE
8.1. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne dla celów przetwarzania. Dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów, na przykład zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

8.2. Informacje na naszym portalu rynkowym, które są podawane w postaci tabel i rubryk tekstowych, są przechowywane przez okres do dwóch (2) tygodni (po odnowieniu reklamy okres przechowywania jest przedłużany o dwa (2) tygodnie). Wszystkie reklamy otrzymują automatycznie okres ważności dwóch (2) tygodni w momencie tworzenia i muszą następnie zostać aktywnie usunięte lub odnowione przez właściciela tej reklamy. Jeśli żadne działania nie zostaną podjęte przed końcem okresu reklamowego, reklama zostanie automatycznie usunięta.

9. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
9.1. Dokładamy wszelkich starań, aby nigdy nie udostępniać więcej Danych osobowych niż jest to absolutnie niezbędne do świadczenia usług na zlecenie lub wypełniania naszych obowiązków prawnych. Udostępniamy niezbędne Dane osobowe tylko podwykonawcom, z którymi współpracujemy, takimi jak bank, konsultanci księgowi, systemy finansowe itp., aby móc świadczyć nasze usługi, udostępniać Platformę i wypełniać nasze zobowiązania prawne. Aby uzyskać pełną listę osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych osobowych, które przetwarzamy, prosimy Zarejestrowanego o kontakt z naszą osobą kontaktową do spraw danych osobowych.

10. PRAWA ZAREJESTROWANYCH
10.1. Zarejestrowane osoby są uprawnione do żądania bezpłatnych informacji o tym, jakie Dane osobowe dotyczące Zarejestrowanej osoby przechowujemy maksymalnie jeden (1) raz w roku. Aby to zrobić, skontaktuj się ze Administratorem Danych osobowych. Zarejestrowana osoba ma również prawo do żądania korekty lub usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie. Zarejestrowana osoba ma również prawo sprzeciwić się wykorzystaniu Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Zarejestrowana osoba ma prawo odwołać udzieloną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem danych, pod warunkiem, że dane osobowe nie są nam potrzebne do przetwarzania.

11. ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE
11.1. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych i zapewnienia, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podjęliśmy szereg środków zabezpieczających w celu ochrony przed nadużyciami, utratą i zmianą przetwarzanych Danych osobowych (zgodnie z zasadą prywatności i poufności). Na przykład poprzez chronienie hasłem wewnętrznych rejestrów i systemów z uwierzytelnianiem dwuetapowym w miarę możliwości. Ponadto opracowano procedury dla pracowników mających dostęp do naszych baz danych zawierających Dane osobowe w celu ochrony danych.

11.2. Wszelkie naruszenia związane z danymi osobowymi są dokumentowane wewnętrznie i zgłaszane do Urzędu ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin. Skontaktujemy się również z poszkodowanymi Zarejestrowanymi osobami i poinformujemy o zaistniałej sytuacji.

12. SKARGI
12.1. Jeśli Zarejestrowana osoba chce złożyć jakiekolwiek skargi dotyczące przetwarzania przez nas Danych osobowych, może powiadomić o tym naszą osobę kontaktową do spraw danych osobowych lub Urząd ochrony danych osobowych, który jest organem nadzorczym.

13. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE
13.1. Nasza strona internetowa i Platforma używają plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany na komputerze Użytkownika. Używamy dwóch (2) rodzajów plików cookie:

• Sesyjne pliki cookie: Sesyjny plik cookie jest zapisywany tylko tymczasowo podczas wizyty Użytkownika na stronie internetowej i jest wykorzystywany na przykład do sprawdzania, czy Użytkownik jest zalogowany czy nie.

• Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookie przechowywane są w pliku na komputerze Użytkownika przez ograniczony czas. Służą one do poprawy komfortu użytkowania naszej strony internetowej i Platformy przez wracających Użytkowników.

Odmów i usuń pliki cookie
W przeglądarce Użytkownika można ustawić automatyczne odrzucanie plików cookie. Użytkownik może również usuwać wcześniej zapisane pliki cookie. Przeczytaj więcej na ten temat na stronach pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak postępować.

Więcej informacji o plikach cookie
Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie https://pts.se/en/

pl_PLPolski