INTEGRITETSPOLICY

1. INLEDNING OCH SYFTE
1.1. I denna integritetspolicy finns information om hur Informator Polonijny (Org. nr 901210–5533) (härefter refererat till som ”IP”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”) hanterar och behandlar Personuppgifter samt vilka rättigheter de Registrerade har.

1.2. Syftet med denna Integritetspolicy är att säkerställa att IP hanterar Personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) (enligt principen om ansvarsskyldighet). GDPR står för (General Data Protection Regulation) och har ersatt PUL (Personuppgiftslagen).

1.3. Integritetspolicyn omfattar all behandling av Personuppgifter, i såväl strukturerad som ostrukturerad data. Vår målsättning är att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda behandlade Personuppgifter.

1.4. Denna Dataskyddspolicy uppdateras vid behov och genomgås årligen av oss. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig för allmänheten på vår Plattform.

2. DEFINITIONER

Användare: Avser alla fysiska personer som använder vår webbplats www.informatorpolonijny.se (”Plattformen”) och/eller köper Annonstjänster som tillhandahålls av IP.

Behandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.

Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som kan knytas till en levande person. Typiska Personuppgifter är namn och personnummer.

Plattform: Webbplatsen www.informatiorpolonijny.se.

Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
3.1. IP är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de Personuppgifter som lämnas till IP och ansvarar för att sådan behandling sker på lagligt sätt och i enlighet med denna Dataskyddspolicy (enligt principen om ansvarsskyldighet).

IP:s kontaktperson för personuppgiftsärenden,
Namn: Patrik Ratajczyk
E-post: security@informatorpolonijny.se

4. INFORMATION OM VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
4.1. Vi får bara samla in Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (enligt principen om ändamålsbegränsning). För att behandla Personuppgifter krävs så kallad rättslig grund (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet). Den rättsliga grunden vi främst grundar personuppgiftsbehandling på är Avtal som ingås mellan oss och våra Användare. Denna rättsliga grund ger oss rätt att behandla Personuppgifter för att kunna fullgöra avtalsförpliktelserna.

4.2. Vi behandlar även Personuppgifter när vi har en rättslig förpliktelse att göra det, exempelvis enligt Bokföringslagen (1999:1078). Då behandlar vi enbart nödvändiga Personuppgifter för att vi ska följa lagen (enligt principen om lagringsminimering). Personuppgifter som är en del av nödvändigt bokföringsunderlag lagras så länge som lagen kräver det.

4.3. Vi kan också behandla Personuppgifter genom den rättsliga grunden intresseavvägning. Vi kan exempelvis behandla Personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster. När vi använder intresseavvägning som rättlig grund, behandlas aldrig känsliga personuppgifter.

4.4. En person kan godkänna vår behandling av personuppgifter genom samtycke (rättlig grund). Det kan exempelvis ske genom att en person lämnar ett frivilligt godkännande och anmäler sig till våra nyhetsbrev. De Registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och då upphör behandlingen av den Registrerades Personuppgifter. Detta gäller dock under förutsättningarna att Personuppgifterna inte är nödvändiga för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller förpliktelser enligt avtal med den Registrerade.

4.5. Vi har alltid rätt att behandla nödvändiga Personuppgifter för att följa gällande lagstiftning, kräva betalning för en förfallen fordran, anmäla en skuld eller för att skydda våra rättigheter, egendomar samt för att förhindra bedrägeri (genom intresseavvägning på grund av berättigat intresse).

4.6. Vi behandlar Personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser enligt avtal och lag, för att erbjuda god service och för att tillhandahålla samt förbättra våra tjänster. Personuppgifter används för att kunna ta kontakt med Användare som är ansvariga för det som de önskar publicera, dela eller ange på vår Plattform. Även för att Användaren ska få en bättre användarupplevelse.

5. VANLIGA PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR
5.1. De vanligaste Personuppgifterna vi behandlar är: Namn, Adress, E-postadress, Telefonnummer, Organisationsnr., Personuppgifter som andra Personuppgiftsansvariga registrerar och lämnar till oss, sk. användargenererat innehåll.

5.2. Vi försöker att enbart behandla nödvändiga och relevanta Personuppgifter för varje enskild ändamål med behandlingen (enligt principen om uppgiftsminimering).

6. HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER
6.1. Vi tar emot Personuppgifter främst genom att Användare kontaktar oss eller köper våra tjänster. Vi kan även få tillgång till Personuppgifter som Användare tillhandahåller oss och som vi får i samband med anmälan till vårt nyhetsbrev.

6.2. Vi samlar in och behandlar data som: • Användare delat till oss när de kontaktat oss via noteringar eller e-mail, • Skapas när Användaren använt någon av formulären eller modulerna som finns på vår webbplats, • Vi hämtat från andra källor och offentliga register (exempel: allabolag.se), • Samlas via cookies som samlar in information på och från Användarens webbläsare.

6.3. Den exakta informationen som vi samlat in om en Användare beror på vilken eller vilka funktioner Användaren har använt på vår Plattform.

7. VART VI LAGRAR PERSONUPPGIFTER
7.1. Vi lagrar Personuppgifter inom EU (enligt principen om integritet och konfidentialitet. Vår utgångspunkt är att inte dela Personuppgifter med någon tredje part utan den Registrerades samtycke eller om det inte är nödvändigt för att vi ska uppfylla våra rättsliga och avtalsenliga förpliktelser.

7.2. Vi arbetar med underbiträden för att kunna tillhandahålla våra tjänster, exempelvis epostleverantör, webbhotell m.fl. Här kan du läsa om hur vår Hostingleverantör Beebyte behandlar personuppgifter, www.beebyte.se/dokument/

8. HUR LÄNGE PERSONUPPGIFTERNA SPARAS
8.1. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Personuppgifterna kan komma att sparas under en längre tid om det behövs för att vi ska följa gällande lagstiftning, exempelvis enligt Bokföringslagen.

8.2. Informationen i vår marknadsportal som uppges i form av fält och fritext, sparas i upp till två (2) veckor (vid förnyelse av annons förlängs lagringen två (2) veckor). Alla annonser har automatiskt vid skapandet två (2) veckors giltighetstid och måste sedan aktivt tas bort eller förlängas av ägaren till denna annons. Görs inget inom annonstidens slut, raderas den automatiskt.

9. VEM VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
9.1. Vi eftersträvar att aldrig dela mer Personuppgifter än absolut nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla avtalad tjänst eller tillvarata våra rättsliga förpliktelser. Vi delar enbart nödvändiga Personuppgifter med de underbiträden som vi arbetar med, exempelvis bank, redovisningskonsult, ekonomisystem m.fl., för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, Plattformen och tillvarata våra rättsliga förpliktelser. För en fullständig förteckning över vilka som är involverade i behandlingen av Personuppgifter som vi behandlar, ber vi Registrerade att kontakta vår kontaktperson för personuppgiftsärenden.

10. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER
10.1. Registrerade har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka Personuppgifter vi har lagrade om den Registrerade upp till en (1) gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Registrerade har även rätt att begära rättning eller radering av personuppgifter när som helst. Registrerade har också rätt att invända mot att Personuppgifterna användas för direktmarknadsföring. Registrerade har rätt att återkalla ett lämnat samtycke till användning av dennes personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig, under förutsättning att personuppgifterna inte är nödvändiga för oss att behandla.

11. SÄKERHETSÅTGÄRDER
11.1. Vi implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifterna och för att säkerställa att behandlingen sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda mot missbruk, förlust och förändringar av behandlade Personuppgifter (enligt principen om integritet och konfidentialitet). Bland annat genom att interna register och system är lösenordskyddade med tvåstegsautentisering när så är möjligt. Dessutom finns utarbetade rutiner för medarbetare med tillgång till våra databaser innehållande Personuppgifter, för att skydda uppgifterna.

11.2. Eventuella personuppgiftsincidenter dokumenteras internt och anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar. Berörda Registrerade personer kommer även att bli kontaktade och informerade.

12. KLAGOMÅL
12.1. Om en Registrerad har eventuella klagomål på vår behandling av Personuppgifter, kan anmälan göras till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden eller till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

13. ANVÄNDNING AV KAKOR (COOKIES)
13.1. Vår webbplats och Plattform använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i Användarens dator. Vi använder två (2) typer av kakor:

• Sessionskakor: En sessionskaka sparas bara temporärt under Användarens besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om Användaren är inloggad eller inte.

• Permanenta kakor: Permanenta kakor sparas i en fil på Användarens dator under en begränsad tid. De används för att förbättra Användarens upplevelse som återkommande besökare av vår webbplats och Plattform.

Neka och ta bort kakor
Användarens webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar kakor. Användare kan också radera tidigare lagrade kakor. Läs mer om detta på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.

Mer information om kakor
Du kan läsa mer om kakor (Cookies) på https://pts.se/sv/

pl_PLPolski